فضای اداری

گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی

فضا های نیم خصوصی جهت مذاکره با حریم محدود (تصویر پایین)

آیا مذاکره در این فضا ها را مناسب می بینید؟؟!!

به این دو عکس نگاه کنید .شما این مکان ها را برای مذاکره مناسب میدانید یا مکانی که در تصویر پایین امده است؟؟

نوشته های مشابه