معتبرترین جایزه معماری جهان “نوبل معماری” سال 2015 به چه کسی رسید ؟!

جایزه معماری پریتزکر “Pritzker Architecture Prize” در سال 2015 را آقای “Freir Otto” از کشور آلمان دریافت نمود. او یک معمار رویاپرداز بود و پیشرو در استفاده از مواد سبک و محافظ منابع طبیعی ، او به استفاده بهینه از مواد و متریال معتقد بود و می گفت که معمار می باید کمترین فشار را به طبیعت وارد آورد ، او رویا پردازی بود که هیچگاه اعتقاد خود را به اینکه معمار می تواند دنیای بهتری برای مردمان بسازد را فراموش نکرد .