برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2013

لوح زرین برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2013

برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2012

برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2010

لوح زرین برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2010

برند برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HODEX2010

تندیس هیجدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009.ا

گواهینامه از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری و پارتیشن HOFEX 2010.ا

تندیس از بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2011.ا

تندیس بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2011.ا

محصول برتر در حوزه مبلمان اداری در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX2013

تندیس بهترین تولیدات از سی و هفتمین سمینار بین المللی اسپانیا

گواهینامه بهترین تولیدات از سی و هفتمین سمینار بین المللی اسپانیا

تندیس تداوم برترین کیفیت از سومین سمینار بین المللی محصولات اروپا Nov/2009 ایتالیا
(DIAMOND EYE AWARD)

گواهینامه تداوم برترین کیفیت از سومین سمینار بین المللی محصولات اروپا Nov/2009 ایتالیا
(DIAMOND EYE AWARD)