فضای اداری

خلاقیت در طراحی محل کار – شرکت حقوقی

ترکیب یک فضای کاری عمدتا باز ، با برخی از دفاتر خصوصی و بسته این امکان را ایجاد نموده است که این شرکت حقوقی بتواند ضمن آنکه امکان آینده نگری در تداوم کسب وکار را در نظر داشته باشد ترکیب مناسبی از ارتباط ، همکاری، محرمانه بودن و بهره وری ایجاد نماید .

فضاهای اداری، خصوصی و هوشمندانه طراحی شده است و امکان حداکثر بهره وری را بر اساس روابط اصولی کار میسر می نمایند، استفاده از نور طبیعی ضمن حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضاهای باز و متمرکز با رنگ، نور و سایه برجسته شده است .

نور و شفافیت در فضای داخلی، در نوسان است ، طراحی به نحوی انجام شده است که دید را به طرف دکور اصلی متمرکز می نماید.
لازم به ذکر است که در طراحی این محل کار ، بخش پذیرش نیز به زیبائی فرم دهی شده است .

یکی از ویژگی های اصلی طراحی ، دکور مرکزی است که فضای مشترک برای مراجعین و کارمندان را فراهم می کند، در حالی که طبقات بوسیله یک پله مارپیچ مرکزی زیبا به هم متصل می شوند .

نوشته های مشابه