صندلی مدیریتی SM939l نیلپر

2,823,000 تومان

۱) طراحی برمبنای اصول ارگونومی

۲) دسته قابل تنظیم در ۵ حالت مختلف

۳) دارای قوس های مختلف بر روی نشیمن و پشتی مطابق با اصول ارگونومی

۴) دارای پنج پر دایکستی آلومینیومی سبک و مقاوم

۵) دارای مکانیزم زانویی با امکان حرکت مجزای نشیمن و پشتی

۶) دارای پشت سری برای استراحت گردن

a1010
a1011
a1012
a1013
a1017
a1018
a1020
a1021
a1022
a1023
a1024
a1025
a1026
b1010
b1011
b1012
b1014
b1015
b1016
b1017
b1018
b1020
b1021
b1026
b1027
b1210
b1211
b1217
b1221
b1225
b1226
صاف
تامین کننده

تامین کننده

نیلپر

نیلپر

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

کالیته نیلپر

a1010, a1011, a1012, a1013, a1017, a1018, a1020, a1021, a1022, a1023, a1024, a1025, a1026, b1010, b1011, b1012, b1014, b1015, b1016, b1017, b1018, b1020, b1021, b1026, b1027, b1210, b1211, b1217, b1221, b1225, b1226